முதல் பக்கம்
தொடர்புகளிற்கு Imprint
Nachrichtenarchiv செய்திகள் (Worldwide) தமிழ் அகராதி முக்கிய தினங்கள்: 25. Apr. 18
தூதரகங்கள் கோவில்கள் தமிழ் பாடசாலை Kinderpark Hotel in Jaffna

Sponsors

Newsletter

உஙகள் பெயர்:
Your eMail:
 Statistik   Heute:
  Gestern:
மற்றவர்களிற்கு தெருவித்தல் நிறுவனத்தை பதிதல்

Impressum

Name of Company:
Tamilhotline & Tamilseller & Tamilad
Address: Wickeder Hellweg 114
  44319 Dortmund
  Germany
   
Telephone: +49231-56559149
Telefax: +49231-56559145
   
Online: http://www.tamilseller.com
E-Mail: info@tamilseller.com
   Wer ist TamilAd.de
TamilAd.de bringt die Tamilische Kultur näher nach Deutschland. Wir Pflegen Kontakte zu Shop-, Cafee-, Restaurant-, Hersteller- und Dienstleistungsanbietern. Politische, Staatliche, Schulische und Religiöse Einrichtungen sind mit Adress- und Kontaktdaten abrufbar.
Idee
TamilAd.de verwaltet Firmen und Kontaktdaten, Ziel ist es Kontakte zwischen Firmen und Kunden zu ermöglichen. Kunden fragen direkt beim Betreiber, Betreiber Posten Meldungen usw...
AGB
TamilAd.de ist ein Tamilisches Firmen, gewerbe und Dienstleistungsverzeichnis. Jegliche Eintr&aumge; sind mit Zustimmung des jeweiligen Eigentümers/Inhabers abgesprochen und dürfen ausschließlich auf TamilAd.de verwendet werden.
Verweise und Links
TamilAd.de übernimmt keinerlei Haftung bei Links zu fremden Internetseiten. Sollte Ihnen aus irgend einem Grund auf einer der Verlinkten Seiten Schaden zugefügt werden, distanziert TamilAd.de sich hiermit davon. TamilAd.de hat keinerlei Einfluss auf den Inhalt fremder Internetseiten.
Rechtliches
Einträge auf TamilAd.de sind verifiziert, d.h. Firmeninhaber sind informiert und im klaren auf TamilAd.de gelistet zu sein. Betreiber/Firmeninhaber werden persönlich informiert auf TamilAd.de geführt zu werden. Wir endschuldigen uns ausdrücklich für Einträge bei denen Daten falsch, oder fälschlicher Weise Eingetragen wurden. Falls dies der Fall sein sollte bitten wir darum mit TamilAd.de in Kontakt zu treten.
Web-Design & Programmierung
© Copyright 2018TamilAd.de Übersetzen in GERMAN